Page 25 - 178BirdSongsAnthology
P. 25

9'26"
273
°#
&œ˙ ∑ Ó œœ.œœœœœ˙ œœœ4
3
25
œ4
S.
S.
A.
Pno.
la -tion,
# &n˙.
tion,
#
&
¢œ˙ œœœ œœ
∑Ó
∑Ó
p As I hear the sweet lark sing in the
3
4 œœœ œ œ œ œœ.œœœ4
p As I hear the sweet lark sing-ing in the
3
4 œ4
la -tion,
As I hear the sweet lark sing-ing in the
rr œœ œœ
œ œ œ œ œ.
p
3 ‰.‰.
œœœ œœœ
#œœ œ4
&
{?#
œ ˙ œœœœ œœ ˙ œœ ˙ 4 œ˙˙˙ œ˙ ˙ œœ˙ œœ
œœ˙˙ ˙œ
dim. p
mf
˙. ˙.
œ˙œœ4 ˙. ˙ ˙ œ˙ 4
n˙. ˙œ
9'39"
278
S.
3
°# 4œœœ˙œœ˙œœ˙œ3
œœœœŒœ &4œ 4
clear air clear air clear air clear air of the
3
# 4jjj3
S.&4œœ ‰œœ ‰œœ ‰œœŒœ4 ˙œ˙œ˙œœ
clear air the clear air the clear air the clear air of the
#
3
43 A.&4 ‰j 4
Pno.
¢ œœ˙ œœ˙ œœœ˙ œœœœœœœ
clear air the clear air the clear air the clear air of the
œœ˙œœ˙œœ
œœ œœ œœ  ˙˙ œœ œœ œœ  ˙˙ œœ œœ œœ # œœœ˙œœœ˙œœœ
4Ó˙œ ˙œ ˙œ œœœ3
&4œœ˙ œ œœ˙ œ œœ˙ œ œœœœœœ4 Óœœ˙ ‰ œœ˙ ‰ œœœ˙ ‰ œœœœ œJœJJœ
3
{?#4 w 3 4www˙˙4 nw w ˙˙
www.morganmusic.co.uk
The Morgan Music Company SA 176
œ


   22   23   24   25   26