Page 24 - 178BirdSongsAnthology
P. 24

24
9'06"
265
°#œœœ œœ œ.œœœœ
cresc.
S. &
Œ˙œ
a - - tion
...she will hear
and willnotsay me
3
cresc.
#
S. &œ
œœ
œ œ.œœœ
œœœ œœ œœ˙œœœ
#
j
cresc.
Œ‰j
a - tion And I think she will hear
cresc.
and willnotsay me
A.&œ. œ
¢ œœœ œœœœœœœ
&
œ
soul's a -dor - a - tion I think shewill not say me
rr
œœ œœ œœœœœœ ‰.
.œœœ œœœ #‰œœ
œœœœœœ œœ
˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙  œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
Pno.
˙œ
cresc.
œ
{?#
œ˙ ∑œœœ
˙œ˙˙
9'16"
269
°#˙
S.& œ.œœœ œœ
jœœ˙ œ.œœœœœœ
nay.
# S.&˙
œœ
mf It is this cresc. thatgives my soul
3
e -
3
nœœœœ
f all its joy - ous
j
œ. œœ œœœ˙œœœœœ
nay.
˙
nay
mf
It is this
j œœ œœ
cresc.
thatgives my soul f all its joy -ous e - la -
#
3
œœ œnœœ
A.& ¢
j ˙ œ.œœœ œ œ œ
mf It is this cresc. thatgives my soul
> rrr
œœœœœœ
f all its joy - ous e -
Œ.. ‰. ‰. 3 œœœœœœ
Pno.
# œœ œœ œœœ.
˙ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
&˙ ˙ œœ˙ œœœœœ œœ œ   .nœœœœ
œ˙ œ.œœ J
mf cresc f
˙˙
{?#Œb˙ ˙ œ˙
‰œ˙
œ˙
J
œ˙œj
œ
œœ nœ œ
œ. œ.
The Morgan Music Company SA 176
www.morganmusic.co.uk


   22   23   24   25   26