Page 17 - 178BirdSongsAnthology
P. 17

6'23"
mf
>
176
°
23
& ∑ Œbœœœ4œœ4˙. ˙ Œ ∑
Hard was my sleep last night.
23œ
& ∑ ∑ 4 ∑ 4 œ œ bœ œ ˙.
17
¢
{
6'31"
182
°
œ
Harsh rain was fall - ing last night.
˙.
p cresc
5 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œœbœ4
mf
bœ
œ œ
œ
˙. ˙.
bœ bœ œ
œœ
#˙. 3 ˙.
4
3
4 ˙.
œbœ œ œ œ
‰
J
˙. ˙.
‰
œ
œœ
‰bœ œ œ J
p
˙.
˙ 2˙
4
2 4œ
œ
œb J
œ
œ
œ
&
&
˙œœ
œ
Did I not
(Alto)
p cresc
¢
5 &˙Œ∑∑∑ 4
œ
œ œbœ œnœ œ
#œœœ œbœ
Did I not sleepon a
---- -- --- --bœ nœœœ
-œœœœœœœbœ nœœbœœ #œœnœœœœœ œœœœœœ œœœœbœ nœ œ
œbœ &4
cresc
œ œbœ œnœ œ
Œ
5
5 4
{&œbœ 6'39"
188
#œ œ œ
œbœ
#œœœ n˙. œ
˙
œ
°5œœœœ œœ 3 &4œ ˙. ˙. œ œ 4˙
sleep on a sway -ing briar, sway -ing briar, sway -ing briar?
53 &4œœŒ4∑
¢ ˙. œœ˙˙œœœ
Œ
sway -ing briar,
- ---œ-
sway -ing briar, sway - ing bri - ar?
œœœœœœ ˙.
œœ œœ œ
œ
b˙˙. Œœœ
5 &4
5 {&4œ
œ Ó˙ ˙ œ œ œ 3 œ œ
œ ˙. œœ4œœœœœ
œ
˙.
-- ----- ---œbœœ ? bœœœœœœœœœœ œœœœœœœœ œ
bœœœœœ œœœ
3 4
˙. ˙.
www.morganmusic.co.uk
The Morgan Music Company SA 176


   15   16   17   18   19