Page 18 - 178BirdSongsAnthology
P. 18

18
6'47"
192 p cresc
°
&∑ ∑ ∑ œœbœ
œ
œ
...wind
œ
f
rose high - er
¢
&∑ ˙œ˙
œ
œ œbœ œ nœ œ œ
Tossed all a - bout as the wind rose high - er
---
œœœœœ-- œœ
œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&œœbœ
œœ œœ œœ œ œœœœ œœbœ
f
-œœ --
pcresc
œf œbœ œ œœœœœ
{?
˙. ˙.˙.
œœ
œ
˙. ˙.˙.
6'54"
197
f
°
œ43 &œœbœœœ œ4∑4
œ˙œ˙
tossed all a - bout as the wind rose high - er,
43 ¢&       4œœœœ 4
p
∑∑∑∑
-- œœ
œ
Li-ttle Isleptlast
- œ-
œœ œœ œœ œ œ 4
- œœ œœ œœ œ œ ˙ ˙
3 & œœœœœœ 4˙ 4
f
f
- œœœœ˙˙b˙˙˙˙
œ œ bœ œ
{? œ œ œ œœ œ 4 3
œœœœœœœœ4˙˙4 œœœœœœ
7'01"
202
°
3
&4∑ ∑ ∑ œœœbœœ
3 ¢&4
œœ
Wrapped all in leaves then I
p
η
˙.˙ ˙˙œ
œ bœ
night.
3 &4
{?3 4
Wrapped
p
#œ œ n˙. œbœ ˙.
pp
in
leaves
œ
I
œ bœ œ
Œ
œbœ
#œ œ œ
˙.
#œ œ œ
œ œbœ œbœ #œœœ ˙.
œ œbœ ∑
 
The Morgan Music Company SA 176
www.morganmusic.co.uk


   16   17   18   19   20