Page 5 - 178BirdSongsAnthology
P. 5

1'24"
38
°
&˙Œœœœj ˙œ œ.œ#œœœ˙œœ#œ œ
œ
grief, and a false heart - ed  lo - ver he is worsethan an-y
j
&œ.œœœÓ j#˙
5
¢œ
part - ing
˙ œœ.œœ#œœ œœ
it is a grief, false
heart
- ed
lo-ver worsethan
an - y
& #w
w
œœœœÓ œœœœ
œœœœ .... >>>>
>. > >. > œ
œ. œ. Ó
œœœœ œœœœÓ
œœœœ .... >>>>
>. > >. >
#œ ..Ó
œœ
?
.. œ œ#œ œ. œ. œ
œ#œ . ..
œ
œ
Ó
∑
#˙ ˙
{
42
°
&
˙.
thief.
&
¢
{? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœ˙
.
1'33"
Œ∑∑∑
Œ∑∑∑
˙.
thief.
œœ.jœœœ œ
& œœœœœœ.œœ œœ
˙œ Jœ˙œœ
1'43"
46
°
œ˙
3˙. ˙ ˙. ˙.
∑ œ ˙.
&4
mf
Ah
3œœœ &ÓŒ4œœœœœœ˙œœœ
¢ œœ #œœœœ œœ#œœ mfThey'll hugyouandthenthey'll kiss you,they'll tell you more lies thanthegreen leavesonthe
{
&#w w
?
w
w
3 4
3 4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
www.morganmusic.co.uk
The Morgan Music Company SA 176


   3   4   5   6   7