Page 21 - 178BirdSongsAnthology
P. 21

8'01" 21
241
°#3j
S.&
S. &
œœœœœ
œœœ. œ œ œ.œœœœ
˙œœ
mind, and my soul soars en chant - ed As I hear the sweet lark
#
jj
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙œœ œœ
mind, and my soul soars  en-chant - ed As
I
3
œœ
hear the sweet
œ œ œ
#
A.& œœ œœ
¢
œ œœ œ.œ
mysoul soarsen - chant - ed
œ
œ. œ œ œ œ œ
mind and
thoughts are in my
>>> rrrr
œœœœœœœœ
‰.
As I
hear the
sweet
‰. ‰. #œœœœ
œ ‰œœ˙ œœ œœ œ &œ˙œ˙œ˙œœ œ œœœ œ˙ œ˙ œœ
sim.
‰. 3
œœœ œœœ œœœ œœœ
Pno.
˙œœ˙œ
{?#œœœ ˙ œ˙ œ œ
œ˙˙œ
8'11"
S.
S.
A.
Pno.
245
°# &
3
œœœ œœ˙ Œ Œ Œ ˙œœœœœ
#
#
¢
sing
œœ
in the clear air of the day.
œ. œ œ œ œ œ œ ˙
mf For a
ŒŒŒ
œ œ
mf For a
&
&
&˙  œœœœœ ˙ œœ ˙œœœœ ˙œ
lark sing-ing in the clear air of the day.
œ. œœœ œœœ.œœ ˙
lark sing-ing in the clear air of the day.
η
rr œœ œœ
. Œ‰.˙ ‰œœœ œœœ ˙
#œœœ˙œœ˙ œœœ ˙ œœ˙
œ
˙
œœ
{?# œ˙ Œb˙ œŒŒ
˙˙‰œ˙
œ˙ J
www.morganmusic.co.uk
The Morgan Music Company SA 176
∏∏∏∏∏∏∏


   19   20   21   22   23