Page 14 - 178BirdSongsAnthology
P. 14

14
132
°# &
˙. ˙.
j
Œ. œ œ œ bœ œ ‰ J
p was - nae there at a'
5'21"
third craw
#j
j
. Œ.œ‰
¢&˙ n˙. œœnœœ
third
#
{
craw
nœ œ .. >>
p was - nae there at
a'
w.
& ww. .
>. ?#nœ
>.
œ ‰‰‰‰
w. ww. .
∑
5'26"
134
j nœ nœ b œ
#
nœ b œ
Œ. nœbœ Œ Œ. &bœJ
. >
∑
sfz
ff
{?# ∑
Œ. #œ ‰ Œ. nœ ‰
. >.
“‘
p
32
nœ pp >
Manx Folk Song
The Red Bird
Flexible and with a sense of drama
Barry Russell
5'33"
°
Soprano &4 ∑ ∑ ∑ ∑
œœbœœnœœ 4 Li - ttle red bird on the
p
œ
p
32
Alto &4 ¢
∑∑∑∑
4
p
œœœ ˙ bœœ
Li-ttle red bird onthe
œbœœ
œ œbœ ˙.
œ œbœ ˙.
œ˙. &44
p
p
3 œœ˙. œœ˙. 2 {&4 ∑ œ˙ œ˙ ∑ 4
œ˙. 3œ2
∑
Piano
The Morgan Music Company SA 176
bœ
..
© The Morgan Music Company 2002
bœ
www.morganmusic.co.uk


   12   13   14   15   16