Page 13 - Orch33IntroandAllo
P. 13

°
......
46
13
&
&
œœ C Ó bœ œ Œ
CÓ
œœ Ó bœ œ Œ
Ó
3 2
3 2
∑
∑
bœ œ CÓ bœœŒ
C Ó bœ œ Œ bœœ
¢
&
#
#C Ó
bœ œ Œ
œœ ..
œ œ Œ
œœ ..
.. bœ œ ?œœ
Cӌ
bœ œ Œ
œœ ..
Ó œœŒ
œœ ..
.. bœ œ œœ
ӌ
3 2
3 2
∑
∑
..
CÓ œœŒ œœ
..
..
œœœœ CÓŒ
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
^^
CÓ ŒÓ Œ ∑ CÓb˙
°#
Hn.& œ œ2
#
^^ Cӌӌ∑CÓ
3
œœ˙ ..
sfp
3
Hn.& nœ nœ2 b˙
#
œœ˙ ..
sfp
&
#C ∑
^.
∑
^.
3 2
∑
C∑
^. bœ bœ
Œ
?
?
¢
œ CÓœŒ
^ Cӌ
œ ÓœŒ
^ ӌ
3 2
3 2
∑
∑
CÓ
^ Cӌ
Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
œœœ ...
°
?3
Timp.C∑ ∑2ÓÓœC∑
¢
°
œ
piu f
Vln. 1
Vln.2
Vla.
Vc.
3 CŒŒÓCŒ
& œœœœ œœ œœœœ œœ2œœœœœœœœ œœœœ piu f
3 CŒŒÓCŒ
œœ
œ œ
œ œ
œ œ
& 2 bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
bœ œbœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
piu f
3 BCŒŒÓCŒ
2
bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œbœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
piu f
?3 CŒŒÓCŒ
2 bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœœœ œœ œœœœ œœ œœ
piu f
?3
Cb.C∑ ∑2ÓÓœC∑
¢
œ
www.morganmusic.co.uk
piu f
The Morgan Music Company, Orch 33


   11   12   13   14   15