Page 29 - Orch17ASeaShantySuite
P. 29

181
°
K
Lento
3. Blow The Man Down
29
B
œTM
p
solo
? œTMœœ
˙TM œ
¢
œTM
œœ
œTM
œTM œœ
˙TM œ
œTM
œœ
œTM
œTM
œTM œTM #œTM
œTM
œTM œTM
œTM œ œ
j
œTM œœ œ
œTM œTM
œTM œ œ
œTM œœœ œ
˙TM
œTM œTM œœTM
œ
œ
˙TM
œ œTM œ œ ˙TM
j œ
œTM œTM
œTM œœ œTM œ
Vla.
Vc.
=
Ob.
Cl.
Bsn.
TMTMTM
p
189
L
solo
œTMœœ œœ
°
&
∑
∑
œTMœœ œœ
œ
œTM œTM
œTMœœ
j œœ
œTMœœ œœ
#œ
œTM œ
œ œTMœ œ
J
œTMœœœTM
œ
œ
œ
œ
p
#
# œTM œTM
& œTMœ p
?
¢
œ ˙
œTM œTM
œTM œ
œTM
œTM ŒTM
TM
ŒTM
TM
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
TMœ TM
TM
œ œ
TM#œ TMœ
TM TM
œ œ
p
æ æ ° æTM æTM
˙˙
Cym.¢/ ∑∑∑∑∑∑∑∑
°
pp
p
pp
&
∑
B∑
¢
∑
∑
œTM solo
œTMœœ œœ
˙TM œ
œTM
œTM
œTMœœ œœ
˙TM œ
œTM
œTM œTM
œTM œTM œTM#œTM
œTM #œTM
œTM œ œ
j
œTM œœ œ
œTM #œTM
œTM œ œ
œTM œ#œœ œ
˙TM
œTM œ
œ
œTM œœTM
˙TM
j œœTMœœ œ
#˙TM
œTM œTM
œTMœœœTM œ
Vln. 2
Vla.
=
TMTMTM
199
solo
°#
Hn.& œœœTMjjjœTM
‰
j
˙TM ˙TM p
œTM œ
œTM œ œTM œTM œ œTM œ œ œœTMœœœ œœœœœœœ
œœ
œœœœœ
œTM
œTMŒTM ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn.
¢
° œTM #œTM &
œTM œTM
pp
All
˙TM ˙TM
?
˙TM ˙TM
pp
œTM œTM
œTM œTM
M
œ
œ
æ
TM
œTM
TM
œTM
æ TM
œ œTM œTM
æ æ ææ
œTM
œTM œTM
œTM æ æ
TM
œ œTM œTM
æ æ ææ
œTM
œTM
œTM TM œ
œTM
#œTM
æ æ TM
nœTM
œTM œTM
œ
œTM œTM
æ æ ææ
œTM
œ
œTM œTM
æ æ ææ
œTM
œTM
œTM æ
æ TM
œTM œ
æ
æ æ
œTM æ
TM
œTM
œTM œTM
æ æ
œTM æ
TM
œ œTM
æ æ
œTM œTM
œTM
œTM œTM
æ æ æ
œTM œTM
œTM œTM
æ æ ææ
œTM
&
pp
œTM œ œTM #œTM
æ æ ææ
B
˙TM
?
∑
˙TM
∑
œTM solo
œTM
œTM
œTMœœ œœ
˙TM œ
œTM
œTM œTM
œTM œTM œTM #œTM
œTM œTM
˙TM
j œœTMœœ œ
˙TM
œTMœœ œœ
˙TM œ
j œ
TM
œTM œTM
œTM œ œ
œTM œ œ
œTM œTM
œTM œ
œTM
œ
œ
œœ œ
TM
œTM œTM
˙TM
œTM œTM œœTM
œ
œ
¢
?
∑
∑
˙TM
˙TM
œTM #œTM
œTM
œTM
˙TM
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
www.morganmusic.co.uk
L
M
p
The Morgan Music Company, 2015. Orch 17


   27   28   29   30   31